Film, video, clips...

Previous

See note on these / toelichting

Vanishing Valley I Bhaktapur

1. Bhaktapur Nepal 73-79

Maart 1975 werd prins Birendra tot koning van Nepal gekroond. Als geschenk bood Bonn een algehele restauratie van het dorp Bhaktapur aan. Geleid vanaf tekentafels in West-Duitsland leek het project aanvankelijk gedoemd te mislukken. Maar het kwam goed en uiteindelijk behield het voormalige koninkrijkje veel van haar oorspronkelijke karakter. Zie ook: foto portretten.

March 1975 Prince Birendra was crowned king of Nepal. As a gift Bonn offered a complete restoration of the village of Bhaktapur. Directed from drawing tables in West Germany, the project seemed doomed to fail. But it worked out well and in the end the former small valley-kingdom retained much of its original character. Also see photo portraits.

 

Vanishing Valley II

2. Kathmandu Nepal ’73-79 Vanishing Valley III festivals

3. Festivals Nepal ’73-79

Tijdens moesson en winter is de frequentie wat minder, maar de rest van het jaar kent (kende) de Newarese cultuur van oudsher om de twee weken wel een festival.

During monsoon and winter the frequency is a bit lower, but the rest of the year the Newari culture traditionally has (had) a festival every two weeks.


Vanishing Valley IV Hillsides

 4. Hillside Nepal ’73-79

De voormalige koninkrijkjes van de Kathmandu vallei konden mede dankzij het harde werk in de omringende heuvels een rijke cultuur opbouwen.

The former kingdoms of the Kathmandu Valley were able to build up a rich culture partly thanks to the hard work in the surrounding hills.


Himalayan highlands (color)

5. Himalayan highlands, Nepal 73-79

Waar was de Kathmandu-vallei eeuwenlang het centrum van? 


What was the Kathmandu Valley the centre of for centuries? See here a photo-video of the area —- before it drastically changed in recent decades.

6. (still under construction)


Maluku '84

7. Maluku ’84  Indonesia.

Drie maanden reisden we in 1984 de Molukse eilandengroepen af. Van Ternate tot en met Tanimbar. Voor meer toelichting zie: Inhoud Maluku ’84.

In 1984 we travelled the Moluccan island groups for three months. From Ternate to Tanimbar. More information (in Dutch).

 

temples and trees

 8. Temples and trees Cambodia 2013.

Behalve het indrukwekkende 12de eeuwse Angkor Wat werden er in Cambodja nog andere grote en kleine tempels gebouwd. Zie hoe de niet-aflatende natuur de stenen constructies probeert te overwoekeren.

Besides the impressive 12th century Angkor Wat, other large and small temples were built in Cambodia. See how unrelenting nature tries to overgrow the stone constructions.

 

Hindu temple Kathmandu

9. Hindu temple Nepal 2013.

De beelden, rituelen, kleuren en gezangen –– dìt is hoe hindoeïsme op menige ochtend in Kathmandu wordt beleden.

The statues, rituals, colours and chants -- this is how Hinduism is being practiced in Kathmandu on many a morning.

 

Kailash pilgrimage

10. Kailash pilgrimage Tibet 2013.

Vele culturen en religies kennen van oudsher een mythisch middelpunt. Voor Indiërs, Nepalezen en Tibetanen is Kailash een sacrale berg bij uitstek om er een pelgrimage omheen te maken.

Many cultures and religions have traditionally had a mythical centre. For Indians, Nepalese and Tibetans, Kailash is a sacred mountain par excellence to make a pilgrimage around.

 

Burmese waters

11. Burmese waters Myanmar 2012.

Over de uitstrekte Burmese binnenmeren scheren bootjes met benauwd over de rand kijkende passagiers, lijken vissers op water te kunnen lopen en reiken er wonderlijke bruggen tussen de oevers.

Boats skim the extensive Burmese inland lakes with passengers looking anxiously over the rim, fishermen seem to be able to walk on water and wondrous bridges reach between the banks.

 

U Bein briddge Burma

12. U bein bridge Myanmar 2012.

In de late avondzon levert de lange houten brug buiten Mandalay (Myanmar/Burma) een schitterend grafisch lichtspel op.

In the late evening sun, the long wooden bridge outside Mandalay (Myanmar/Burma) offers a beautiful graphic light show.

 

Making a mandala of sand

13. Making a mandala of sand 90s ?

In de negentiger jaren zond iemand mij deze foto’s zonder verdere toelichting. Te zien zijn Tibetaanse monniken die met groot geduld een prachtige mandala uit gekleurd zand maken.

In the nineties someone sent me these pictures without further comment. They show Tibetan monks making a beautiful mandala out of colored sand with great patience.

 

Tamang Loshar Newyear

14. Tamang New Year Nepal 2015.

Nepal kent meerdere volkeren met een volstrekt eigen cultuur en taal. Eens per jaar nemen de Tamangs het centrale park in Kathmandu in bezit om hun eigen jaartelling te vieren. Ondanks social media is het nog steeds een goede gelegenheid voor jongens en meisjes om elkaar te leren kennen.

In Nepal there are several peoples with a language and culture of their own. Once a year the Tamangs take possession of the central park in Kathmandu to celebrate their own era. Despite social media, it is still a good opportunity for boys and girls to get to know each other.

 

Heropening Staalstraat

15. Heropening Staalstraat Amsterdam 19 maart 2005

Feest na de voltooide ‘herprofilering’ van de Staalstraat – en toch lijken de beelden alweer uit een andere eeuw te dateren.

Feast after the 're-profiling' of the Staalstraat was completed – and yet the footage already seems to date from another century.

 

Making marble Mandalay

16. Making marble statues Mandalay, Myanmar 2010.

Marmeren beelden worden doorgaans daar gemaakt waar de mijnen zijn. Zo ook in Myanmar. Bij het zien van deze film is het moeilijk voor te stellen dat het overgrote deel bestemd is voor de binnenlandse markt. Enerzijds was de export jarenlang nagenoeg onmogelijk (althans, men diende geld te storten in de bank van de dictatoriale overheid) en anderzijds is het zo verrekte zwaar.

Marble sculptures are usually made where the mines are. This is also the case in Myanmar. When watching this film, it is hard to imagine that the vast majority is destined for the domestic market. On the one hand export was virtually impossible for years (that is to say, one had to deposit money in the bank of the dictatorial government) and on the other hand it is so damn heavy.

 

Making embossed - repoussé work

17. Making embossed / repoussé art Nepal 2010-’15.

Een van de mooiste maar ook moeilijkste technieken is repoussé. De vorm wordt er aan de achterkant van de metalen plaat ingehamerd. Grote beelden zijn bij gevolg aanzienlijk lichter dan gegoten exemplaren. Image Atelier, Rabindra Shakya. Zie ook: The Bhutan Project

One of the most beautiful but also most difficult techniques is repoussé (embossing). The shape is hammered into the back of the metal plate. As a result, large sculptures are considerably lighter than cast ones. Image Atelier, Rabindra Shakya. Also see The Bhutan Project

 

Trucksized buddha

18. Making a trucksized buddha Nepal 2013.

Tibetaanse kloosters geven van oudsher veel opdrachten aan Newarese kunstenaars in Nepal. Met name grote beelden, want dat is een vanwege de proportionele verhoudingen een vak apart. Zie hier hoe de Bidyadhari brothers een giga beeld maken m.b.v. de verloren was-techniek. Een allereerste vereiste voor de bestelde boeddha is dat het beeld in de laadbak past van het soort truck dat de Himalaya kan doorkruizen.

Tibetan monasteries have traditionally been giving many assignments to Newari artists in Nepal. Especially large sculptures, because of the proportions this is a seperate skill. See here how the Bidyadhari brothers create a gigantic statue using the lost wax technique. The very first requirement for the buddha is that the statue will fit the kind of truck that can cross the Himalayas.

 

19. Making a hardstone buddha Nepal 2000. (Under construction).

Een wijk in Lalitpur bestelt voor het centrale pleintje bij een lokale steenhouwersfamilie een hardstenen boeddhabeeld.

A neighbourhood in Lalitpur orders a hardstone Buddha statue for the central square from a local stonemason family.

 

Making a hardstone buddha

20. Carving a hardstone buddha Nepal 2005.

Steenhouwen is wellicht een van de moeilijkste kunstvormen: correctie of aanpassing is zelden mogelijk. Dit is vooral pijnlijk als er iets fout gaat in het maken van het gezicht. De daarop volgende reactie toont wellicht de echte vakman, namelijk geen.

Stonemasonry is probably one of the most difficult art forms: correction or adaptation is seldom possible. This is especially painful if something goes wrong when making the face. The subsequent reaction may reveal                                                                                                                                           the real craftsman, namely none.


Making Pan 'tobacco'

21. Making Pan tobacco Nepal 2017.

Voorheen stond voor elk groot gebouw in India en Nepal een grote kwispedoor bij de ingang waarin pan pruimers hun bloedrode straaltjes in spogen. Vreemd genoeg zit er niets roods bij de vele ingrediënten. Zie hier hoe een van de geheime recepten op een straathoek in Nepal in elkaar wordt gedraaid.

In the past, every large building in India and Nepal had a large spittoon at the entry in which pan chewers spit blood-red squirts. Oddly enough, nothing red forms part of the many ingredients. See how one of the secret recipes is mixed on a street corner in Nepal.

 

Buddhist dancing festival Bodhinath

22. Buddhist monk festival Nepal 2013.

Dansende monniken. Doet denken aan het Mani Rimdu/Thindu festival. Zie ook: Tibetaanse danskostuums en maskers.

Dancing monks. Reminiscent of the Mani Rimdu/Rhindu festival. See Tibetan dance costumes and masks as well.

 

Chinese stoelen import

23. Importing old Chinese chairs

Ineens werden oude Chinese stoelen populair. Al was het weer snel voorbij. De hoogte strookt niet met de euro-standaard tafels. ‘Ze zijn ze daar toch kleìner?!’

Quite suddenly, old Chinese chairs became popular. But that didn’t last long. The height doesn't match the euro-standard tables. ‘Aren't they supposed to be smaller over there?!'

 

The kashba of Kathmandu

24. The kashba of Kathmandu Nepal 2013

De bazar van de oude binnenstad. Vroeger eeuwenlang een voorname handelsplaats tussen India en Tibet.

The old town’s bazar. It used to be an important trading place between India and Tibet for centuries.


Voor meer infomatie:

Blog English

Blog Nederlands

tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.